Warunki

Warunki 

Niniejszy Regulamin jest chroniony prawem miÄ™dzynarodowym i może ulec zmianie w dowolnym momencie. Dalsze korzystanie z naszej apteki internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu. Niezależnie od tego, czy użytkownik zgadza siÄ™ na jakiekolwiek zmiany, nadal jest nimi zwiÄ…zany podczas skÅ‚adania zamówienia.

Dalsze korzystanie z naszych usług jest uważane za milczącą zgodę na wszystko, co następuje w tym dokumencie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z niniejszym Regulaminem prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia.

Ochrona danych

Poważnie traktujemy ochronÄ™ danych i przestrzegamy wszystkich obowiÄ…zujÄ…cych przepisów o ochronie danych. Wszystkie dane osobowe, w tym dane dotyczÄ…ce pÅ‚atnoÅ›ci, bÄ™dÄ… przechowywane w sposób bezpieczny i prywatny. Nie udostÄ™pniamy, nie rozpowszechniamy ani nie sprzedajemy danych osobowych użytkownika stronom trzecim bez jego zgody.

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika wyÅ‚Ä…cznie w celu Å›wiadczenia usÅ‚ug i poprawy ich jakoÅ›ci. Dane osobowe użytkownika zostanÄ… usuniÄ™te po dwóch latach, zgodnie z naszÄ… PolitykÄ… ochrony danych.

Porady medyczne

Witryna www.online-modafinil.com udostÄ™pnia treÅ›ci informacyjne na temat leków wyÅ‚Ä…cznie w celu zapewnienia ogólnych wskazówek. Odpowiedzialność za sprawdzenie faktów spoczywa wyÅ‚Ä…cznie na kliencie. Nasze treÅ›ci informacyjne nie zastÄ™pujÄ… i nie powinny zastÄ™pować specjalistycznych porad medycznych. 

ObowiÄ…zkiem użytkownika jest zbadanie i zrozumienie leków, które zamierza zakupić przed zÅ‚ożeniem zamówienia. Zdecydowanie zalecamy skonsultowanie siÄ™ z wykwalifikowanym lekarzem w celu uzyskania porady przed przyjÄ™ciem jakiegokolwiek leku.

Płatności

Przy skÅ‚adaniu zamówienia wymagana jest pÅ‚atność za usÅ‚ugi Å›wiadczone przez naszÄ… aptekÄ™ internetowÄ…. Po otrzymaniu pÅ‚atnoÅ›ci zamówione towary zostanÄ… wysÅ‚ane. Akceptowanymi formami pÅ‚atnoÅ›ci sÄ… Visa, MasterCard lub Bitcoin. JeÅ›li pÅ‚atność nie zostanie dokonana, zastrzegamy sobie prawo do odmowy Å›wiadczenia usÅ‚ug. Ze wzglÄ™du na charakter produktu i możliwość manipulacji, nie dokonujemy zwrotów za zamówienia, które zostaÅ‚y opÅ‚acone.

Wykorzystanie danych osobowych

Użytkownik upoważnia nas do gromadzenia i wykorzystywania jego danych osobowych w celu Å›wiadczenia usÅ‚ug i podnoszenia jakoÅ›ci naszych usÅ‚ug poprzez korzystanie z naszych usÅ‚ug. Obejmuje to gromadzenie danych kontaktowych, informacji o dostawie i wiadomoÅ›ci e-mail, aby można byÅ‚o szybko uzyskać do nich dostÄ™p przy nastÄ™pnym skÅ‚adaniu zamówienia. Używamy również tych informacji do informowania naszych klientów o promocjach i nowo wydanych lekach.

Umowa z klientem

SkÅ‚adajÄ…c zamówienie, użytkownik wyraża zgodÄ™ na przestrzeganie niniejszych Warunków oraz wszystkich innych obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa i regulacji. Wszystkie usÅ‚ugi i produkty sÄ… dostarczane "tak jak sÄ…" i bez żadnej gwarancji. Nasza apteka internetowa nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za jakiekolwiek szkody wynikajÄ…ce z używania jej leków. 

KorzystajÄ…c z naszej apteki internetowej, użytkownik przyjmuje wszelkÄ… odpowiedzialność za ryzyko zwiÄ…zane z używaniem jakichkolwiek Å›rodków farmaceutycznych zakupionych w witrynie. Zastrzegamy sobie prawo do zakoÅ„czenia Å›wiadczenia usÅ‚ug w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez wczeÅ›niejszego powiadomienia.

Sprawdź stronę FAQ lub skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta w przypadku jakichkolwiek pytań.